Ereleden

Okeanos kent een groot aantal actieve leden. Enkele van deze leden hebben echter de bijzonder status van 'erelid' verkregen vanwege hun uitzonderlijke bijdrage aan de vereniging, zowel in het verleden als in het heden.

Een erelid wordt benoemd door de ALV, veelal op voordracht van het bestuur. R.S.V.U. 'Okeanos' heeft sinds 1962 de mogelijkheid toegevoegd aan de statuten om leden tot Erelid te benoemen. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie, maar hebben wel stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering. Ereleden worden in principe benoemd voor het leven.

Hieronder is de lijst met ereleden te vinden, gesorteerd op het verenigingsjaar waarin zij benoemd zijn.